Avfallsblankett

Här fyller du i grundläggande karaktärisering av avfall. Denna blankett skall vara godkänd av Veidekkes anläggningspersonal innan införsel av avfall.

 

1. Uppgifter om avfallslämnare, transportör och mängd
2. Uppgifter om objektet

3. Klassificering

4. Verksamhet där avfallet uppstått

5. Jord- och schaktmassor

Om ni svarat ja/vet ej på någon av ovanstående frågor (a-f) skall en miljöteknisk markundersökning eller analysresultat från provtagning bifogas som bekräftar att avfallet är utan risk för negativ miljöpåverkan. Följande bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

Miljöteknisk markundersökning
Analysresultat från provtagning

6. Bygg- och rivningsavfall (t.ex. betong eller tegel)

Om ni svarat ja/vet ej på ovanstående under punkt 6 frågar ska analysresultat eller rivningslov/startbesked rivningsanmälan bifogas. Följande bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

Analysresultat från provtagning
Rivningslov/startbesked rivningsanmälan

7. Asfalt

Asfalt som tas emot på anläggningen ska vara fri från stenkolstjära och ha en halt <70 mg/kg PAH-16. Om ni svarat Ja/Vet ej på ovanstående frågor under punkt 7 ska analysresultat bifogas. Analysresultat bifogas (mailas till mottagning@veidekke.se)

Analysresultat PAH-16

8. Säkerhetsåtgärder vid deponering
9. Övrig information

10. Intygan av avfallslämnare

Avlämnade massor som visar sig inte överensstämma med avgiven anmälan avvisas och skickas till godkänd mottagningsanläggning. Samtliga kostnader för provtagning, analys, transport och omhändertagande vid godkänd mottagningsanläggning debiteras avfallslämnaren. Utöver detta utgår en avgift på 10 000 kr som ska täcka de administrativa merkostnader som uppkommer.

Härmed intygar jag att avlämning av massor kommer ske i enlighet med angiven anmälan och kommer uppfylla de anläggningsspecifika kraven.