Veidekkes HMS-vecka

HMS-veckan är Veidekkes absolut största arrangemang alla kategorier och syftar till att alla som jobbar i och för Veidekke under veckan skall ha ett extraordinärt fokus på hälsa, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att sätta strålkastarna på säkerhet en vecka varje år, har vi ökat säkerhetsmedvetandet i hela koncernen. På alla arbetsplatser, hos alla medarbetare, varje dag på året.

HMS-film 2018 (svenska)
HMS-film 2018 (svenska)

HMS-Veckan 2018,  28 maj - 1 juni

I år fokuserar vi på när vi ska säga ifrån. Svaret är såklart att vi ALLTID ska säga ifrån när vi upptäcker situationer som kan leda till skada. Vi har regler och rutiner men det räcker inte, därför fokuserar vi fortsatt på att bygga en säkerhetskultur utifrån vår involveringsstrategi där alla ansvarar för sin och sina medarbetares säkerhet och välmående.

Veidekke lanserade kampanjen «Bry dig, säg ifrån» redan under HMS-veckan 2016. Målet med kampanjen var att förstärka en kultur där vi bryr oss om varandra och säger ifrån när vi upptäcker något som kan orsaka fara för liv och hälsa. Under 2017 var målet var att öva på hur vi skulle säga ifrån och hur vi skulle ge respons när andra säger ifrån till oss. Och i år fokuserar vi på när vi ska säga ifrån. Alla gör fel, vi tolkar och upplever risker olika, och det är mycket individuellt vad vi accepterar. Genom att skapa en kultur där vi tar hand om varandra minskar vi sannolikheten att enskilda personers val ytterst kan leda till fara för liv och hälsa.

Målet med HMS- veckan 2018 är att genomföra aktiviteter som bidrar till att målet noll allvarliga skador nås genom att öva på när vi skall säga ifrån!

Veidekke_HMS_2018_450x700_Svensk_01.jpeg

Hur många potentiellt farliga situationer hittar du här? Om vi känner det, eller tänker det, ska vi säga ifrån.

När du utsätts för en risk eller en händelse upprepade gånger och upplever att det går bra, minskar den upplevda risken (habituering). Det är detta som gör att personer över 45 år är överrepresenterade i trafikolyckor. För att motverka att vi blir ”blinda” är målet att skapa en diskussion i våra projekt om när det förväntas att vi skall säga ifrån.

Börja med dig själv - Säg ifrån när du upptäcker situationer som kan orsaka skador! Var involverad och:

  • Sänk tröskeln för att säga ifrån
  • Öka förståelsen för varför vi skall säga ifrån
  • Öka förståelsen för när vi säger ifrån 
  • Öva på hur vi säger ifrån