Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

En förutsättning för ett lyckat projektresultat och en effektiv byggprocess är att alla inblandade delar en gemensam målbild och bidrar i alla skeden för att gruppen som helhet ska nå dit. I Veidekkes projekt jobbar vi aktivt med ekonomistyrning och genomför en kontinuerlig målstyrd uppföljning genom projektets alla faser.

Dela på sociala medier

För att få till en väl fungerande kostnadsstyrning är det viktigt att vi tidigt upprättar rutiner för hur vi säkerställer sambanden mellan planering, budget och produktionen. Till exempel ska produktionstidplan och risk- och möjlighetsanalyser arbetas in i produktionskalkyl/budget.

Produktionskalkyl

För att skapa rätt förutsättningar för kostnadsmedvetenhet och ekonomistyrning i projektet är det viktigt att en väl genomarbetad och produktionsanpassad kalkyl upprättas. Med produktionsanpassning menas att platsledningen arbetar igenom kontraktskalkylen så att olika metodval jämförs och analyseras, djupare analys av risker och möjligheter så att kalkylen till slut innehåller de metodval och inköp som projektet väljer. Produktionskalkylen godkänns av arbetschef innan produktionen startar och byter då även status till ursprunglig budget.

Ekonomistyrning leverantörer

Eftersom en stor del av ett projekt består av arbeten utförda av leverantörer är det viktigt att styrningen av dessa leverantörer är av hög klass. Oavsett avtalsform är det viktigt för Veidekke att detta sköts professionellt. Ekonomin behandlas på ekonomimöten med respektive leverantör eller som en punkt på UE-möten. Där ska leverantörerna löpande redovisa sina ÄTA-arbeten och få dessa godkända av platsledningen innan arbete påbörjas.

Slutkostnadsprognoser

Uppföljning av budget/prognos mot utfall sker kontinuerligt, minst månadsvis, likaså görs uppdatering av slutkostnadsprognos. Uppföljning av Veidekkes totala ekonomi sker kvartalsvis.

Total öppenhet

På Veidekke har vi möjlighet att bjuda in våra kunder i våra verktyg. Alla dokument läggs i ett projektrum dit kunden får tillträde tillsammans med övriga involverade i projektet.

Vill du prata med oss om detta?

Anna Engdahl

Affärs- och verksamhetsutvecklingschef, Veidekke Anläggning , Solna

T: +46 733 55 95 14

anna.engdahl@veidekke.se