Ekonomistyrning

Ekonomistyrning

En förutsättning för ett lyckat projektresultat och en effektiv byggprocess är att alla inblandade delar en gemensam målbild och bidrar i alla skeden för att gruppen som helhet ska nå dit. I Veidekkes projekt jobbar vi aktivt med ekonomistyrning och genomför en kontinuerlig målstyrd uppföljning genom projektets alla faser.

En anbudskalkyl upprättas på ett strukturerat och korrekt sätt och innehåller samtliga kostnader och intäkter för projektet. En risk- och möjlighetsanalys genomförs i ett tidigt skede för att eliminera ekonomiska risker med projektet. Anbudskalkylen ligger sedan till grund för kontraktskalkylen. Kontraktskalkylen ligger, i sin tur, till grund för produktionsbudgeten.

Inför produktionsstart sker en produktionsanpassning av kontraktskalkylen alternativt upprättas en helt ny kalkyl, benämnd produktionsbudget, av den produktionsansvarige.

Produktionsanpassning av kontraktskalkylen omfattar bl a reglering av mängder vid tänkt utförande, resursval/resursplanering, upprättad efter tänkt utförande/projektuppföljning, priser och enhetstider mm. Utifrån produktionsbudgeten upprättas produktionstidplan samt eventuellt ackordsunderlag. Produktionsbudgeten är grunden för ekonomistyrning i projekt och den ska vara i symbios med andra planer som t ex produktionstidplanen. Produktionspersonalen ska vara väl förtrogen med produktionsbudgeten. Produktionsbudgeten fungerar sedan också som underlag till prognosarbetet.

Vill du tala med oss om detta?

Emile Hamon

Strategi och verksamhetsutveckling, Veidekke Bygg , Lund

T: +46 76 805 86 45

emile.hamon@veidekke.se

Vill du tala med oss om detta?

Terje Håkansson

Strategi och verksamhetsutveckling, Veidekke Anläggning , Solna

T: +46 761 36 75 11

terje.hakansson@veidekke.se