HMS

HMS

Vi på Veidekke anser att HMS, Hälsa, arbetsMiljö och Säkerhet är högprioriterat i vår verksamhet. Därför strävar vi efter att involvera alla, medarbetare såväl som UE, platschefer såväl som betongarbetare i att skapa bra och säkra arbetsplatser.

Dela på sociala medier
HMS-film 2016 (svenska)
HMS-film 2016 (svenska)
Skyddsombud - En viktig resurs
Skyddsombud - En viktig resurs
De goda exemplen
De goda exemplen

Inget är viktigare än att vi jobbar säkert så att alla på våra arbetsplatser kommer hem hela och friska. För att göra det måste vi till en vis del ändra vår attityd och vårt beteende. Vi får aldrig tappa respekt för att de flesta av våra arbetsmoment kan innebära en risk. Det handlar om att bygga en säkerhetskultur där vi bryr oss om varandra och i högre grad än idag undviker olyckor. Vi ska aldrig gå förbi utan alltid säga till när vi upptäcker situationer som kan leda till skada.

Veidekkes HMS-mål är att se till så att alla som arbetar på och för Veidekke har en arbetsmiljö som är säker men även god fysiskt och psykiskt. För att kunna nå detta mål måste HMS-arbetet ingå som en naturlig del i vår byggprocess för alla medarbetare. I en kedja från riskbedömningar och åtgärdsplaner utvärderas arbetsuppgifter och moment i särskilda arbetsberedningar för att säkra kritiska moment. Vidare måste arbetsuppgifter inom arbetsmiljö fördelas på ett naturligt sätt i de olika roller som vi har i verksamheten, från VD till yrkesarbetare, för att vi ska få genomslag i HMS-arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att vi i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Som stöd för detta arbete har vi rutiner, checklistor och uppföljningsverktyg samt hjälp från våra regionala HMS-ledare. HMS-arbetet ligger som en naturlig del i Veidekke strategiprocess, där vi årligen arbetar fram en strategi och handlingsplaner som förs vidare ner och ut i organisationen för att bli konkreta åtgärder så att vi gemensamt ska kunna nå våra HMS-mål.

Veidekkes systematiska HMS-arbete består av:

 • Veidekkes systematiska HMS-arbete består av:
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet
 • Arbetsmiljökommitté och företagshälsovård
 • Skyddsombud
 • Skyddsronder
 • Nödlägesberedskapsplan
 • Rutiner för upphandling av underentreprenörer och material
 • Rapportering av arbetsskador och tillbud
 • Sammanställning av arbetsolyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdomar
 • Riskbedömning, åtgärdsplan och arbetsberedning
 • Årlig handlingsplan för HMS-arbetet i Veidekke
 • Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Bevakning av lagstiftning samt sammanställning av viktiga föreskrifter
 • Policy om alkohol- och drogmissbruk
 • Policy för jämställdhet och kränkande särbehandling
 • Rehabilitering

Här hittar du vår obligatoriska säkerhetsutbildning för alla som jobbar på våra byggarbetsplatser.

Vill du prata med oss om detta?

Kathrine Larsson Andrén

Central HMS-ledare Veidekke Anläggning , Solna

T: +46 703 55 89 30

kathrine.l.andren@veidekke.se

Vill du prata med oss om detta?

Emile Hamon

Chef Verksamhetsutveckling, Veidekke Sverige , Lund

T: +46 76 805 86 45

emile.hamon@veidekke.se