Miljö

Miljö

Vi har idag genomfört och har pågående projekt i BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Green Building och CEEQUAL och samtliga av våra interna bostadsprojekt certifierar vi enligt Svanen. Detta gör att vi har stor kunskap kring att bygga hållbart.

Dela på sociala medier

Veidekke har inte valt att låsa sig vid ett certifieringssystem, utan bygger det som kunden önskar. Detta arbetssätt breddar vår kompetens och vårt tankesätt. Det innebär också att vi har möjlighet att vägleda och stödja en kund som bara nöjer sig med de bästa och mest hållbara lösningarna, oavsett vilken certifiering som kunden önskar eller om man väljer att inte certifiera sin byggnad.

Exempel på miljöprojekt vi har levererat:

Veidekke för ett kontinuerligt miljöarbete och jobbar ständigt med att förbättra oss. I ett första skede sätter vi gemensamt upp de miljömål som ska gälla för projektet och kontrollerar sedan kontinuerligt att vi lever upp till dessa. 

En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det. Samhällsansvaret är en naturlig del av vår företagskultur där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande sampel och involvering spelar en avgörande roll. Veidekke pratar om att ”Tillsammans bygger vi en hållbar framtid” och detta vill vi göra med våra egna medarbetare, kunder och leverantörer.

Svanenmärkta flerbostadshus

Som ett led i Veidekkes övergripande miljöarbete har vi fattat beslut att alla våra flerbostadshus som byggs i egen regi tillsammans med Veidekke Entreprenad ska vara Svanenmärkta. Ett Svanenmärkt flerbostadshus ger de boende en särskild trygghet.

veidekkebostad_ppt19.jpg

Ett Svanenmärkt flerbostadshus kännetecknas av höga miljökrav under hela tillverkningsprocessen; från val av råvaror till den färdiga byggnadens funktion. Byggkomponenter och kemiska produkter har kontrollerats så att de inte innehåller miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Förutom en låg påverkan på innemiljön och klimatet ska byggnaden också ha en låg energianvändning och en god inomhusmiljö.

Hållbara fastigheter

När vi bygger kommersiella fastigheter vill vi tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till hållbara lösningar. Dessbättre blir det allt vanligare att våra kunder ställer höga krav på energi, klimat och långsiktig hållbarhet. Därför har Veidekke skaffat sig kompetens inom alla etablerade certifieringsstandarder som idag finns på marknaden; Svanen, BREEAM, LEED, Green Building och Miljöbyggnad.

Skillnaden blir betydande i jämförelse med mer konventionella byggmetoder, både under byggtiden och när fastigheten sätts i drift. Exempel på åtgärder kan vara att våra kommersiella fastigheter utformas med effektiv belysning kopplat till dagsljusinsläpp och närvarostyrning. . Vi installerar teknik som stödjer hyresgästerna att agera klimatsmart, med bibehållen kontorsmiljö och komfort. För att hyresgästerna individuellt ska kunna kontrollera hur mycket el och varmvatten de förbrukar, installerar vi ett system som visar förbrukningen i kWh, kronor och koldioxidbelastning enligt beställarens önskemål.

Förutom den stora vinsten ur koldioxidsynpunkt så är det ekonomiskt mer fördelaktigt för dig som hyresvärd med tanke på minskad el- och värmeförbrukning, samt minskad kylanvändning med el.

Anläggsverksamhet

I vår anläggningsverksamhet arbetar vi med vår stora miljöbelastningar som är Co2 och transporter. Där vi aktivt arbetar med att hitta slankare konstruktionen som minskar mängden betong, vilket är den stora aspekten som orsakar stora mängder Co2. Den andra stora faktorn är transporter och maskinerna som vi använder i våra projekt. Veidekke har beslutat att använda maskiner som har en nivå efter de senaste direktiven, vilket innefattar min. ålder på maskinerna, krav på oljor och drivmedel. Veidekke hanterar och transporterar en stor mäng av material/schaktmassor i ett projekt. För att minimera transporter och maximera återvinningen av dessa massor använder vi digitala system som optimerar detta. Detta sker bland annat med 3D-fotografering med hjälp av fjärrstyrda mini-helikoptrar som skapar en 3D ritning med var materialet skall placeras på rätt plats, utan mellanlager.

I de större projekten följer vi upp all förbrukning av drivmedel, kemikalier mm. som jämförs mot de miljömål som vi upprättar i projektet.

CEEQUAL

Ett miljöcertifieringssystem som Veidekke använder sig av inom vår anläggningsverksamhet är CEEQUAL. Det är ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

Målsättningen med ett hållbart anläggningsprojekt är att det ska ge minimal påverkan på miljön, långsiktig lönsamhet och samtidigt innebära en hållbar arbetsplats. Bedömningen görs av en extern part utifrån en manual som täcker 12 olika områden med sammanlagt 208 frågor där varje fråga betygssätt. Granskningen är baserad på dokumenterade åtgärder och de områden som bedöms är:

  1. Projektstrategi
  2. Projektledning
  3. Människor och lokalsamhälle
  4. Markanvändning och landskapsutformning
  5. Kulturhistorisk miljö
  6. Ekologi och biologisk mångfald
  7. Vattenmiljö
  8. Fysiska resurser - användning och hantering
  9. Transporter