Miljö

Miljö

Vi har idag genomfört och har pågående projekt i BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Green Building, Svanen och CEEQUAL. Detta gör att vi har stor kunskap kring att bygga hållbart.

Dela på sociala medier

Veidekke har inte valt att låsa sig vid ett certifieringssystem, utan bygger det som kunden önskar. Detta arbetssätt breddar vår kompetens och vårt tankesätt. Det betyder att vi har möjlighet att involvera och vägleda våra kunder till de bästa lösningarna. För oss är det en självklarhet att bygga hållbart.

Exempel på miljöprojekt vi har levererat:

Veidekke för ett kontinuerligt miljöarbete och jobbar ständigt med att förbättra oss. I ett första skede sätts gemensamma miljömål som ska gälla för projektet och kontroll och uppföljning sker sedan kontinuerligt under hela projektet. För varje projekt upprättas också en projektspecifik miljöplan. Inom Veidekke innehar vi rätt kompetens att både bidra under projektering och driva produktion mot uppsatta miljömål.

Svanenmärkta flerbostadshus

Ett Svanenmärkt flerbostadshus kännetecknas av höga miljökrav under hela tillverkningsprocessen; från val av råvaror till den färdiga byggnadens funktion. Byggkomponenter och kemiska produkter har kontrollerats så att de inte innehåller miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen. Förutom en låg påverkan på innemiljön och klimatet ska byggnaden också ha en låg energianvändning och en god inomhusmiljö.

veidekkebostad_ppt19.jpg

Hållbara fastigheter

När vi bygger kommersiella fastigheter vill vi tillsammans med våra uppdragsgivare bidra till hållbara lösningar. Dessbättre blir det allt vanligare att våra kunder ställer höga krav på energi, klimat och långsiktig hållbarhet. Därför har Veidekke skaffat sig kompetens inom alla etablerade certifieringsstandarder som idag finns på marknaden; Svanen, BREEAM, LEED, Green Building och Miljöbyggnad.

Skillnaden blir betydande i jämförelse med mer konventionella byggmetoder, både under byggtiden och när fastigheten sätts i drift. Exempel på åtgärder kan vara att våra kommersiella fastigheter utformas med effektiv belysning kopplat till dagsljusinsläpp och närvarostyrning. . Vi installerar teknik som stödjer hyresgästerna att agera klimatsmart, med bibehållen kontorsmiljö och komfort. För att hyresgästerna individuellt ska kunna kontrollera hur mycket el och varmvatten de förbrukar, installerar vi ett system som visar förbrukningen i kWh, kronor och koldioxidbelastning enligt beställarens önskemål.

Förutom den stora vinsten ur koldioxidsynpunkt så är det ekonomiskt mer fördelaktigt för dig som hyresvärd med tanke på minskad el- och värmeförbrukning, samt minskad kylanvändning med el.

CEEQUAL

Ett miljöcertifieringssystem som Veidekke använder sig av inom vår anläggningsverksamhet är CEEQUAL. Det är ursprungligen ett engelskt system för miljöbedömning och betygssättning av infrastrukturprojekt som syftar till ökad hållbarhet.

Målsättningen med ett hållbart anläggningsprojekt är att det ska ge minimal påverkan på miljön, långsiktig lönsamhet och samtidigt innebära en hållbar arbetsplats. Bedömningen görs av en extern part utifrån en manual som täcker 12 olika områden med sammanlagt 208 frågor där varje fråga betygssätt. Granskningen är baserad på dokumenterade åtgärder och de områden som bedöms är:

  1. Projektstrategi
  2. Projektledning
  3. Människor och lokalsamhälle
  4. Markanvändning och landskapsutformning
  5. Kulturhistorisk miljö
  6. Ekologi och biologisk mångfald
  7. Vattenmiljö
  8. Fysiska resurser - användning och hantering
  9. Transporter