Vårt involverande arbetssätt

Vårt involverande arbetssätt

Genom att involvera alla får vi säkrare arbetsplatser, blir effektivare, får högre kvalitet, sänkta kostnader, tjänar pengar och ger vår kund (och kundens kund) en produkt och tjänst som den blir extremt nöjd med.

Dela på sociala medier

Genom att arbeta med väl genomtänkta tidplaner får vi en jämn takt i arbetet och medarbetarna hinner tänka igenom vad de behöver för resurser, material, utrustning m.m. i god tid. Det minskar stressen. Och som ett extra plus blir det roligare att jobba när alla får ett ökat ansvarstagande för de planer och åtagande vi som individ och grupp åtagit oss. Vi blir mer motiverade och entusiastiska teamspelare. Det skapas ett klimat med utrymme för innovativa lösningar där professionaliteten ökar.

 

VeidekkeLEAN_3200x1750.jpg

Nyttorna med ett involverande arbetssätt.

Vilka ska involveras?

Vårt involveringsarbete ska ge ett värdeskapande samspel som alla tjänar på och därför ska alla inblandade aktörer involveras. I många fall även samhället i stort. Vi får framförallt inte glömma våra samarbetspartners. Får medarbetarna hos våra samarbetspartners vara med och påverka planeringen får de större förståelse för sin del i projektet och arbetet kan drivas mer rationellt och effektivt vilket minskar spilltid och kostnader.

Hur involverar vi?

I Veidekke löper involveringsarbetet som en röd tråd genom hela värdekedjan från marknad till garanti. Veidekkes värdekedja är uppbyggt så att varje rutin har en förbättringsknapp. Alla medarbetare kan på så sätt vara med och bidra till förbättringar i processen. Liknande system finns för att rapportera avvikelser löpande under projekten. Inför varje aktivitet vi genomför i ett projekt går igenom sju olika förutsättningar för att tidigt hitta hinder och kollisioner i produktionen. Genom att samlokalisera projekteringen genom så kallade ICE-möten (Integrated Concurrent Engineering) där alla deltar samtidigt i beslutsprocessen skapas korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

För att få ett fungerande involveringsarbete har Veidekke tagit fram sex obligatoriska nyckelaktiviteter.

hurinvolvera.jpg 

Involveringsstartmöte - Teamskapande

Involveringsstartmötet går ut på att med olika metoder lära känna varandra och projektet. Ett bra team består av olika människor med både styrkor och svagheter och genom att lära känna varandra kan vi ta tillvara på olikheterna och få en förståelse av varandras olika beteendestilar.

ICE-möte – Kortar tiden mellan fråga och svar

En viktig del inom VDC är att baka ihop organisationen och processen till arbetsmöten som kallas ICE (Integrated Concurrent Engineering). Ett arbetsmöte enligt ICE innebär att samtliga involverade i projekteringen träffas under en hel dag och arbetar tillsammans med projektet. Att alla deltar samtidigt i beslutsprocessen ger korta och effektiva beslutsvägar som följd. Tiden mellan fråga och svar kortas avsevärt, från 2–3 veckor ner till 10 minuter och innebär en tydlig besparing.

Involveringsmöte – involvering av alla som bygger

Detta möte är en viktig del av involvering eftersom det är här alla medarbetare på projektet ges möjligheten till att påverka sina förutsättningar. Att alla får samma information samtidigt minskar risken för missförstånd och att informationen inte når alla berörda. Involveringsmötet gör att alla blir delaktiga i planeringsarbetet – inte bara en som tänker planering, utan alla medverkar.

Involverande planering- för att minska spill

Involverande planering (IP) innebär att alla involverade i projektet systematiskt involveras i planeringsarbetet. IP skapar rätt förutsättningar för ökad kontroll och styrning av produktionen, genom att alla aktörer i projektet vet vilka aktiviteter som ska utföras och är med och påverkar. IP syftar också till att uppnå bättre ordning och reda på byggarbetsplatsen, samt att minska antalet skador och olyckor.

Visualisering (Mål och delmål; planering; knäckfrågor; ekonomi; HMS)

Genom visualisering av frågor och beslut blir det tydligare vem som äger frågan och om frågan har blivit besvarad. Vi minskar risken för att frågor faller mellan stolarna. På involveringstavlan kan alla involverade i projektet tydligt se mål, delmål, planering i olika faser, knäckfrågor, ekonomi och HMS.

Ständiga förbättringar - erfarenhetsåterföring

På erfarenhetsåterföringsmötet fångas erfarenheter från projektet upp, så att vi ständigt arbetar med att förbättra vår verksamhet. Det är viktigt att identifiera och diskutera både bra och dåliga erfarenheter från projektet. Nyckeltal och erfarenheter fungerar som input till framtida projekt.

Thomas Gardell

Involveringsansvarig, Veidekke Sverige , Solna

T: +46 733559959

thomas.gardell@veidekke.se