FN:s globala mål – och dess betydelse för Veidekke

FN:s globala mål – och dess betydelse för Veidekke

18.07.2018 - 12:57

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är utgångspunkten för insatser och åtgärder som ska göra Veidekke ledande i branschen inom hållbarhet. År 2025 ska Veidekke kunna ”bocka av” insatser och märkbar effekt inom alla 17 mål.

 

Arbetet med FN:s mål, vad de betyder, och hur de olika affärsområdena ska arbeta med dem blir viktigt under 2018. Den globala uppvärmningen är en stor del av världens klimathot. Därför har Veidekke valt att på koncernnivå skriva under tvågradersmålet. Det betyder att hela verksamheten ska reducera sina koldioxidutsläpp med cirka sex procent per år för att nå målen.

Sustainable-Development-Goals_icons-01.jpg

1 Stödja organisationer som arbetar för att begränsa fattigdom.

Sustainable-Development-Goals_icons-02.jpg 

2 Stödja organisationer som motverkar hunger.

Sustainable-Development-Goals_icons-03.jpg 

3 Säkerställa användandet samt omhändertagandet av hälsoskadligt avfall. Skapa flera goda arbetsår för medarbetare i livets alla faser och bidra till en friskare och hälsosammare livsstil. Kontinuerligt arbeta för god trivsel, god arbetsmiljö och en skadefri arbetsplats.

Sustainable-Development-Goals_icons-04.jpg 

4 Skapa förutsättningar som stimulerar till lärande med bl.a. lärlings- och traineeprogram och kompetensutveckling. Stöd till organisationer som verkar för utbildning. Genom projekt möjliggöra utbildning och kompetensutveckling för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Sustainable-Development-Goals_icons-05.jpg 

5 Genom rutiner, policys och tydliga värderingar säkerställa jämställdhetsarbetet internt för att alla skall ha samma anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter inom Veidekke. Motverka all form av kränkning och machokultur.

Sustainable-Development-Goals_icons-06.jpg 

6 Utveckla städer, byggnader och infrastruktur som bidrar till hög vattenkvalitet, begränsar vatten-utnyttjande och upprätthåller god sanitet.

Sustainable-Development-Goals_icons-07.jpg 

7 Utveckla energieffektiva byggnader med smarta lösningar. Nyttja och utforska miljövänliga energi- och uppvärmningskällor.

Sustainable-Development-Goals_icons-08.jpg 

8 Riktlinjer för anständiga arbetsvillkor och god affärsetik. Motverka korruption och svart arbetskraft.

Sustainable-Development-Goals_icons-09.jpg 

9 Utveckla innovativa lösningar för att fånga omgivningens behov av en hållbar utveckling. Bidra till en hållbar infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering av branschen. Stöd till FoU inom relevanta områden.

Sustainable-Development-Goals_icons-10.jpg 

10 Aktivt motverka ojämlikhet och verka för att alla medarbetare skall känna sig välkomna. Genom tydliga värderingar stärka nolltolererans kring diskriminering, trakasserier, särbehandling. Utveckla samhällen för att möta olika kundgruppers behov och förmåga.

Sustainable-Development-Goals_icons-11.jpg 

11 Utveckla resurseffektiva och hållbara samhällen med hög trygghetskänsla och möjligheter för invånarna att involvera sig och påverka sin omgivning.

Sustainable-Development-Goals_icons-12.jpg 

12 Utveckla hållbara samhällsmiljöer med god energiprestanda, lågt underhållsbehov och hög miljöprofil. God hantering av kemikalier och alla typer av avfall samt fokus på att optimera resursutnyttjande under projektens livscykel. Verka för att sprida medvetenhet kring hållbar utveckling och livsstilar.

Sustainable-Development-Goals_icons-13.jpg

13 Skapa byggnader med god energiprestanda och nyttja hållbara energi- och uppvärmnings-lösningar. I våra projekt minska utsläpp av växthusgaser, exempelvis från transporter, maskiner och materialval.

Sustainable-Development-Goals_icons-14.jpg 

14 Förebygga föroreningar av vattendrag i anslutning till projekt. Nyttja exempelvis växter och uppsamlingszoner för omhändertagande av dagvatten och samtidigt skapa inbjudande miljöer av dem.

Sustainable-Development-Goals_icons-15.jpg 

15 Skapa samhällsmiljöer och byggnader där materialval har begränsad påverkan på ekosystem. I anslutning till projekt verka för att skapa gröna miljöer och rum. Där behov finns, sanera och förbättra mark i våra projekt.

Sustainable-Development-Goals_icons-16.jpg 

16 Riktlinjer som motverkar korruption och mutor samt främjar god affärsetik. Skapa upplysta, öppna och inbjudande miljöer och stråk, som bidrar till trygga samhällen.

Sustainable-Development-Goals_icons-17.jpg 

17 Verka för att branschen gemensamt utvecklar miljövänlig teknik och samarbetar i frågor gällande de 17 globala hållbarhetsmålen.

 

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och socialt ansvar