Förändring börjar på insidan

Förändring börjar på insidan

25.11.2019 - 13:27

Ett samarbete för ökad inkludering blev startskottet för ett lyckat genus – och mångfaldsarbete, med ett tydligt mål – kulturförändring.

who-run-the-world-4.jpgUnder många år har byggbranschen tampats med en exkluderande machokultur. Därför startades ett samarbete mellan Veidekke och Knowit Insight med syfte att skapa en inkluderande kultur för alla, och ta till vara på medarbetares olikheter. I undersökning efter undersökning är resultaten tydliga. Företag med en jämn fördelning av män och kvinnor lyckas bättre både ekonomiskt och ur ett trivselperspektiv.

Varför är det viktigt med jämställdhet?

Helena Tronner, legitimerad psykolog och vd för den del som arbetar med förändringsledning inom Knowit Insight, med en lång erfarenhet av jämställdhetsarbete berättar.

"Det finns flera perspektiv. Man brukar skilja mellan jämställdhet ur rättvise- och värderingsmässigt perspektiv och ur ett lönsamhetsperspektiv. Det finns massor av forskning som visar att man får högre avkastning på investerat kapital om man har en mer jämställd ledningsgrupp, till exempel att lönsamheten ökar med upp till 6 procent för organisationer vars ledningsgrupper består av mer än 30 procent kvinnor.

Med en jämställd ledningsgrupp får företaget en mer diversifierad riskprofil eftersom män och kvinnor har olika sätt att ta risker. Även hållbarhetsarbetet ökar eftersom det är fler kvinnor som är intresserade av att driva hållbarhet inom organisationer. Och vad jag tycker att det är extra intressant är att den kollektiva intelligensen ökar med fler kvinnor i en grupp.

Kollektiv intelligens betyder att man tar tillvara på gruppens hela kunskap, och det har att göra med att kvinnor ofta är bättre än män på social känslighet, varför ordet ofta fördelas jämnare i jämställda grupper. Om män utgör majoriteten i en grupp finns det en större risk att en eller ett par dominerar samtalet, och då får du inte ut värdet av hela gruppen. Jag generaliserar nu, såklart, så här är det inte i alla grupper och så här är det inte alltid, men alltför ofta."

who-run-the-world-3.jpg

Hur ser jämställdheten ut i Sverige?

"Svaret är att allt är relativt. Ur ett globalt perspektiv finns vi för det mesta på topp femplaceringar. Sverige brukade ligga på första plats, men vissa länder jobbar faktiskt snabbare än vi med dessa frågor.

Samtidigt, om vi tittar på hur det faktiskt ser ut ur ett maktperspektiv, så är det stora skillnader. På ledande positioner ser man fortfarande en tydlig manlig dominans. Vi är ju fortfarande också ett av de mest könssegregerade länderna ur ett globalt perspektiv, vilket gör att män och kvinnor i Sverige arbetar i olika branscher. Lägg dessutom till de kulturella aspekterna där mycket av de manliga egenskaperna fortfarande värderas högre och många kvinnor behöver anpassa sig till rådande normer för att passa in. Ta till exempel det här med kvinnor som uppvisar inkluderande beteende och som ofta blir ifrågasatta. Kvinnorna upplevs som osäkra och som att de frågar för mycket, medan om en man ställer många frågor däremot kan han uppfattas som att han involverar sina medarbetare. Det finns med andra ord många ojämlikheter kvar, särskilt ur ett maktperspektiv. Som jag ser det har män och kvinnor olika förutsättningar, vilket är orättvist. Av den anledningen skulle jag säga att Sverige fortfarande inte är jämställt."

Hur lyckas man med en genusmedveten rekrytering?who-run-the-world-2.jpg

"Det handlar om många olika steg, men till att börja med behövs en formaliserad rekryteringsprocess och denna behövs följas steg för steg för att beslut skall fattas på rätt grunder. Genom att ha en formaliserad process minskas risken för subjektivitet och bias i förfarandet. Man behöver ofta bredda normerna för kravprofiler. På så sätt blir de inte baserade på den tidigare personen som hade rollen, utan faktiskt på vilka krav och kompetenser man kommer att behöva i en viss roll framåt.

Vad det gäller platsannonser finns det forskning som visar att ett kvinnligt språk attraherar både fler män och kvinnor, men om man däremot använder ett typiskt manligt språk riskerar man att färre män söker och nästan inga kvinnor."

Vad har du för råd till en organisation som vill bli bättre på jämställdhet?

"Arbeta uthålligt och fastna inte i fällan att direkt dyka ner i metod. Många organisationer bokar upp massor av aktiviteter kopplade till jämställdhet, och så får de ingen effekt eftersom arbetet inte drivs som ett långsiktigt projekt. Istället har de enbart ett numeriskt fokus. Vi ska få in x antal kvinnor, vi ska ha x antal procent kvinnliga chefer … men har du en väldigt manlig kultur är risken att de kvinnor man tar in inte trivs och får möjlighet att utvecklas. Då spelar enbart ett ökat antal kvinnor ingen roll.

Mitt råd är: Gör det till en kulturfråga, driv det som ett förändringsprojekt, och bestäm vilka effekter ni vill uppnå innan ni väljer aktiviteter."