Ombyggnaden av E20, Vårgårda-Ribbingsberg

Tidsram
Maj 2016 - 2020
Omfattning

290 milj SEK

Adress
E20, Vårgårda-Ribbingsberg
Byggherre
Trafikverket
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Samverkansentreprenad
Visa på karta

Ombyggnaden av E20, delen Vårgårda-Ribbingsberg, kommer att genomföras enligt ett helt nytt förfarande. Trafikverket har upphandlat Veidekke som entreprenör för att tillsammans med en egen konsult ta fram vägplan, bygghandling och sedan bygga den 7 km långa vägsträckan.

Sträckan ska bli en mittseparerad landsväg med 2+2 körfält. Parallellvägar ska byggas längs med stora delar av sträckan för att minska antalet korsningar i plan och för att möjliggöra sammanhängande gång- och cykelvägnät vid sidan av väg E20. Projektet har en ordersumma 290 MSEK och omfattar även bullerskyddsåtgärder, hållplatser och pendelparkeringar.

Det är första gången som denna upphandlingsform görs och anledningen är att Trafikverket vill utveckla anläggningsbranschen och få mer väg för pengarna. Trafikverket är ansvarig genom hela projektet så att viktiga värden såsom natur, miljö och kultur beaktas. Möjligheterna till effektiviseringar och innovationslösningar ökar. Trafikverket förenklar också sitt arbete genom att arbeta tillsammans med en part
Svante Jildenhed, Projektledare på Trafikverket

Utredningsarbetet startar omgående medan byggandet planeras att utföras 2019-2020.

Kontraktet innehåller en option för utförande av 2+2 väg i befintlig eller ny sträckning.

Genom denna samverkansform får vi möjlighet att arbeta tillsammans med konsulten i tidigt skede och våra produktionsmetoder och erfarenheter kommer till nytta redan från start. Vårt involverande arbetssätt som är effektiv i samverkansprojekt och erfarna och duktiga medarbetare var en stark gynnande faktor till att vi vann projektet,
Peter Svenningsson, regionchef på Veidekke.

I projektet ingår framtagning av samrådsunderlag, samrådshandling inklusive val av lokaliseringsalternativ, vägplan och bygghandling. Trafikverkets idé är att ta tillvara på entreprenörens kunskap redan i utredningsskedet och sedan få med sig stora delar av organisationen ut i byggskedet.

Vill du diskutera ett projekt?

Peter Svenningsson

Regionchef, Region Anläggning SydVäst , Falkenbergsgatan 3, 400 22 Göteborg

T: +46 76 126 40 19

peter.svenningsson@veidekke.se