Väg 40 etapp 2, Dållebo-Hester

Tidsram
November 2012 - november 2015
Omfattning

570 milj SEK

Adress
Väg 40, Dållebo-Hester
Byggherre
Trafikverket
Arkitekt/konsult
Kontraktsform
Utförandeentreprenad
Visa på karta

Utbyggnad av väg 40 till motorväg på sträckan Dållebo - Hester mellan Borås och Ulricehamn.

Projektet väg 40 Dållebo-Hester etapp 2 utfördes av Veidekke på utförande entreprenad med utökad samverkan med Trafikverket. Entreprenaden omfattade ca 7 km fyrfilig motorväg med sju broar, två parallella 400m långa tunnlar samt stora massförflyttningar och ledningsarbeten. Även en stor del av schakt och fyllningsarbeten utfördes innanför strömningsavskärmande spont inom vattenskyddsområde för Ulricehamns kommun.

Det största broarbetet var den 320 m långa betongbron över Ätrandalen. Över Ätran byggdes en fritt upplagd samverkansbro i ett spann med 32 m spännvidd. Ytterligare fem broar ingick i etappen. Tre mindre rambroar för enskilda vägar och två portar för gång- och cykelpassager.

Vägen är 21,5 m bred motorväg. Körbanorna är åtskilda av en 2,5 m bred mittremsa utrustad med linräcke. Ulricehamnstunneln har två parallella 400 meter långa bergtunnlar med vardera 13,5 meter spännvidd. De skiljs åt av 10,0 meter fast berg. Tunnelrörens sidor är försedda med en inklädnad av prefabricerade betongelement och påkörningsbarriärer. För att förhindra att istappar bildas är takvalven försedda med en bergförankrad duk med ett ytskikt av sprutbetong. Väster om Röstesjön finns en rast- och informationsplats för östgående trafik.

Projektet var uppdelat i tre block Mark, Bro och Tunnel, på markblocket är de största momenten jord och bergschaktsarbeten på ca 1 miljon kubikmeter. I projektet ingick omfattande dagvatten- och spillvattenledningsarbete.

RV40 0035.jpeg

Lördagen den 17 oktober 2015 invigdes den sista delen av motorväg mellan Stockholm och Göteborg under stor pompa och ståt. Ställföreträdande generaldirektören för Trafikverket fanns på plats, fanfar blåstes och 2 000 -lokalbor hade kommit för att bevista festligheterna. För Veidekke innebar detta ett lyckat avslut på det två år och åtta månader långa arbetet. Läs: Flygande teknik vid lyckat vägbygge